Shizuko/Makoto no colo/Keiko/Kumaiti/Katsuhiko no colo/Renato e Eliza