Yoshio Fujisawa/Yoshie Fujisawa/Shizuko Kimura/Tomiko Kimura/ Yooko Hara Kimura/Tomio Kimura