Hiroshi Suzuki, pai de Daniele, segura no colo o neto Tyler, com 1 ano.