Família Mizuka - Nilo, Taichiro, Itiro e Saburo (cima, da esquerda para direita); Ciro, Yoko, Nobuko e Yaeko (baixo, da esquerda para direita)