Luis Siveres, Fide lCastro Diaz Baiart, Kenji Kondo e IssaoMinami