Ikuynori Sumida, Luis Siveres, IssaoMinami, Kenji Kondo, Koyokatsu Tadokoro, Akihitoi Ito