Tizuka e o filho Ylya Yamasaki Deutsch Akiyoshi no Rio de Janeiro, na d├ęcada de 80.