Da esq. p/ dir, em pé: Roberto Kenji Yabu, Ciro Keiji Yabu, Eiji Yabu (pai de Fábio), Jorge Yabu, Ruy Yuji Yabu, Seiji Olavo Yabu, sentados: Hitomi Yabu, a avó Hideko Sakamoto Yabu, o avô Shin-Ichi e Ivo Zenji Yabu.