1978 - Osasco - Casa Sano – Minha nora, Tieko, meu filho, Tsuneyoshi, meu filho, Tsuneyo, Eu, minha filha, Hiroko e meu marido Tsunehiro