FOTO TIRADA NO JAPÃO EM GUMMA
EM PÉ DA ESQUERDA PARA DIREITA
1 - SUZUKI YOSHIO - MEU TIO
2 - SUZUKI HANA - MINHA AVÓ
3 - SUZUKI MASAKO - MINHA TIA
4 - SUZUKI INO - MINHA TIA (ENTEADA DE MEU AVÔ)

SENTADOS
SUZUKI HAMAZO - MEU AVÔ
SUZUKI YASUTAKA - MEU PAI