Kaminishi sendo homenageado pelos alunos e instrutor da equipe Guarda Jiu Jitsu.