Magoiti Marui e Tatsue Honda Marui
(dityan e batyan)